Reklamační řád

Reklamační řád

 1. Úvodní ustanovení

Práva kupujícího z vadného plnění (dále jen „reklamace“) musí být vždy uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem.

Prodávající neodpovídá za vady v těchto případech:

 je-li vada u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána

- vada vznikla na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním,

- vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti),

- je způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením.

 1. Uplatnění reklamace
 2. Kupující by měl uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu ihned po zjištění vady, u metrového textilu ještě před jeho rozstříháním. Po rozstříhání zboží již není možné uplatnit právo z vadného plnění. Nedovoluje-li povaha vady materiálu její zjištění ještě před zpracováním metrového textilu, je kupující povinen přerušit jeho další zpracování ihned po zjištění vady. V případě, že kupující bude i po zjištění vady nadále pokračovat v jeho zpracování a způsobí tak rozsáhlejší poškození, nebude reklamace uznána.
 3. Kupující je povinen doložit místo a čas uskutečněné koupě a cenu zakoupeného zboží. Výše uvedené náležitosti doloží kupující prodejním dokladem, popř. jiným věrohodným způsobem.

3.Kupující je oprávněn uplatnit svá práva z vadného plnění ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží.

III. Vyřízení reklamace

 1. Prodávající rozhodne o oprávněnosti reklamace ihned, nejpozději do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.
 2. Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající v písemné formě, kdy právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 3. Rozpor s kupní smlouvou
 4. V případě, že zakoupené zboží má vadu, má kupující právo na dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze věci nepřiměřené. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.
 5. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době.
 6. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
 7. Odstranitelné, neodstranitelné vady

Vady, jejichž odstraněním neutrpí vzhled, funkce a kvalita textilního zboží, a oprava může být řádně provedena bez zbytečného odkladu, jsou vady odstranitelné. Posouzení charakteru vady přísluší prodávajícímu.

Vady, které nelze odstranit, a které brání řádnému užívání textilního zboží, jsou vady neodstranitelné.

 1. Zboží prodávané za nižší ceny

Zboží, které má vady, jež nebrání, aby mohl být výrobek užíván k určenému účelu, musí být prodáváno jen za nižší ceny. Prodávající je povinen upozornit kupujícího, že výrobek má vadu, a upřesnit o jakou vadu jde. Za vady zboží, pro které byla sjednána nižší cena, prodávající neodpovídá.

U metrového textilu má kupující nárok na přidání 10 cm látky zdarma za každou vadu, nebo snížení ceny u požadované metráže o částku rovnající se ceně 10 cm zboží.

Tento reklamační řád je zpracován v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele v platném znění.

Reklamační řád nabývá účinnosti dnem: 1. 11. 2021

Lary's Luxury Fabrics s.r.o., Ořešín 1045, 27343 Buštěhrad; IČ: 10706275

Postup pro Reklamaci či vrácení zboží:

 1. Vyplňte elektronický formulář.
 2. Zabalte zboží do vhodného obalu, aby se neponičilo.
 3. Pošlete balíček jakýmkoli přepravcem na naši adresu . Zboží nezasílejte na dobírku.

REKLAMAČNÍ PROTOKOL