Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

 

Obchodní podmínky elektronického obchodu www.larysluxuryfabrics.cz

 

  1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím při nákupu prostřednictvím internetových stránek prodávajícího: www.larysluxuryfabrics.cz

Provozovatelem internetových stránek a prodávajícím je společnost LARY'S LUXURY FABRCS s.r.o., se sídlem Ořešín 1045, 27343 Buštěhrad, IČO: 10706275, vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou    C 345315 , kontaktní e-mailová adresa: larysluxuryfabrics@gmail.com (dále jen „Prodávající“)

Internetový obchod na www.larysluxuryfabrics.cz (dále jen „internetový obchod“) je určen běžným spotřebitelům v České republice (smluvní vztah se řídí příslušnými občanskoprávními předpisy), případně fyzickým a/nebo právnickým osobám, které nejsou spotřebiteli a nakupují výrobky nebo zboží v obvyklém množství (tento smluvní vztah se řídí obchodním zákoníkem a tyto obchodní podmínky se na něj vztahují pouze podpůrně). Všechny tyto osoby jsou dále uváděny jen jako „Kupující“.

  1. Objednávky a uzavření kupní smlouvy

Zboží lze objednat výhradně prostřednictvím formuláře umístěného na stránkách internetového obchodu. Za platnou bude považována pouze řádně vyplněná objednávka s úplnými předepsanými náležitostmi. Objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu jsou závazné. Prodávající neodpovídá za omyly v objednávce ze strany Kupujícího a řídí se číslem daného zboží.

Nelze předpokládat, že Prodávající má jakékoliv informace o konkrétním účelu pro jaký je zboží objednáváno, pokud takovýto účel není písemně specifikován v okamžiku, kdy Kupující předloží objednávku Prodávajícímu.

Odesláním objednávky Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Odesláním objednávky akceptuje kupující cenu zboží, zvolený způsob dopravy a platební podmínky. Prodávající si vyhrazuje právo požádat Kupujícího o případnou písemnou autorizaci objednávky. Podání objednávky je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena oznámením Prodávajícího o přijetí objednávky na uvedenou kontaktní e-mailovou adresu Kupujícího. Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená Kupujícím v objednávkovém formuláři. Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno. Smlouva se uzavírá vždy v českém jazyce.

Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit kupní cenu. S konečnou cenou za zboží je kupující srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením. Základní charakteristika zboží a jeho cena je vždy uvedená v nabídkové sekci internetového obchodu, přičemž uvedená cena je včetně DPH a nezahrnuje náklady na dopravu a případné doběrečné, které budou Kupujícímu sděleny při dokončování objednávky.

Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v objednávce, které lze dodat. Prodávající se zavazuje dodat zboží v bezvadném stavu a v souladu s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží, vyhovující právním předpisům platným na území České republiky.

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího jeho převzetím a úplným zaplacením kupní ceny.

Prodávající má právo odmítnout objednávku toho Kupujícího, který opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

Cenou se rozumí cena uvedená v aktuální nabídce internetového obchodu (vždy je uvedena cena zboží včetně DPH), přičemž dnem provedení aktualizace cen v nabídkové sekci internetového obchodu přestávají platit ceny zde dosud uvedené. Uvedené ceny nezahrnují náklady na dopravu, případně doběrečné, které se liší v závislosti na způsobu dopravy a platby zvoleném kupujícím a které je kupující povinen zaplatit prodávajícímu společně s kupní cenou.

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen jejich aktualizací v nabídkové sekci internetového obchodu. Platné ceny jsou potvrzeny Kupujícímu vždy v okamžiku potvrzení objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout.

V případech, kdy Prodávající nemůže zajistit plnění objednávky z důvodu, že zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se podstatně změnila cena od dodavatele zboží, bude Kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud se strany nedohodnou, má Prodávající nebo Kupující možnost zrušit objednávku nebo její část.

Vyobrazení některých nabízených výrobků může být pouze ilustrativní. Kupující si může vyžádat vzorek požadovaného zboží pro ověření vlastností a barevnosti materiálu.

III. Dodací podmínky

Termín dodání zboží

Pokud je zboží skladem, bude doručeno kupujícímu do 1 týdne od přijetí objednávky Prodávajícím. V případě objednání zboží, které není na skladě, bude termín dodání sjednán dohodou mezi Prodávajícím a Kupujícím. Kupujícímu bude tato skutečnost e-mailem oznámena nejpozději do tří pracovních dnů po odeslání objednávky.

 

Osobní odběr zboží

Kupující může v objednávce zvolit možnost vyzvednutí zboží přímo v provozovně společnosti Lary's Luxury Fabrics s.r.o., v ulici Ivana Olbrachta 78, Kladno 27201, v takovém případě bude Prodávajícím e-mailem informován o dni, kdy je zboží připraveno k osobnímu odběru. Zboží bude Kupujícímu rezervováno po dobu následujících 7 dní.

 

Dodání prostřednictvím přepravní společnosti

Pokud Kupující zvolí možnost dodání prostřednictvím přepravní společnosti, bude zásilka odeslána jako obchodní balík s doručením dle dodacích podmínek přepravní společnosti. Náklady na dopravu a doběrečné vždy hradí Kupující a je na něj upozorněn při dokončování objednávky. Prodávající si vyhrazuje právo určit, popř. změnit způsob přepravy, a to s ohledem na objem, hmotnost dodávky a bezpečnost dopravy. Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalu a případné závady bez odkladu oznámit přepravci a zahájit reklamační řízení u přepravce a informovat Prodávajícího o jeho výsledku. V opačném případě nemůže Prodávající brát zřetel na reklamace Kupujícího v souvislosti s porušeným nebo poškozeným obalem. Pokud je přepravní obal poškozen, Kupující by měl zásilku od přepravce odmítnout převzít a tuto skutečnost sdělit Prodávajícímu. Podpisem dodacího dokladu Kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel.

 

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 

  1. Způsob platby

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

platbou předem přes platební bránu GoPay nebo bankovním převodem nebo přímým vkladem u Raiffeisenbank a.s. na bankovní účet prodávajícího 1034856151/5500. Pokud kupující zvolí platbu předem, je povinen zaplatit cenu zboží na účet prodávajícího nejpozději do 5 dnů od potvrzení objednávky;

dobírkou, kdy cenu bude třeba zaplatit doručovateli při přebírání zboží;

při osobním odběru zboží v provozovně prodávajícího v hotovosti dané provozovně prodávajícího

V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby uvedeného v potvrzení objednávky. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

  1. Odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem

Kupující, který je spotřebitelem, má právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí zboží. V této lhůtě je povinen vrátit Prodávajícímu zpět nepoškozené a nepoužité zboží. O odstoupení od smlouvy je spotřebitel povinen informovat Prodávajícího emailem na adrese: larysluxuryfabrics@gmail.com, popřípadě doporučeným dopisem na shora uvedenou adresu Prodávajícího.

Spotřebitel nemůže odstoupit od smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, nebo na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal.

Uplatní-li spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy, vrátí Prodávající spotřebiteli všechny platby, které od něj obdržel, včetně nákladů na dodání odpovídajících nejlevnějšímu způsobu standardního dodání, které Prodávající nabízí. Prodávající je povinen vrátit zaplacené finanční částky nejpozději do 14 dnů od obdržení oznámení o odstoupení od smlouvy, ne však dříve než obdrží vrácené zboží. Prodávající vrátí spotřebiteli peněžní prostředky stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud nebude se spotřebitelem dohodnut jiný způsob vrácení.

Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, nese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu.

  1. Reklamace

Kupující musí písemně u Prodávajícího uplatnit práva z vadného plnění (dále jen „reklamace“), doložit dokladem o nákupu a připojit své kontaktní údaje. Vady, které má zboží při dodání (ať už v množství nebo druhu dodaného zboží), je povinen oznámit bez zbytečného odkladu ihned po zjištění vady, u metrového textilu ještě před jeho rozstříháním. Prodávající rozhodne o reklamaci do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamaci prodávající vyřídí do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace v souladu s právními předpisy a vyrozumí Kupujícího. Pokud byla reklamace oprávněná, Prodávající zašle zboží Kupujícímu na své náklady, v opačném případě bude zboží vráceno Kupujícímu na jeho náklady, případná cena za zajištění opravy bude s Kupujícím předem projednána.

 

Za vadné plnění nelze považovat a reklamaci nelze uplatnit v případě, že:

 

je vada u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

vada vznikla na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním,

vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti)

je způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením

Reklamaci nelze úspěšně uplatnit, pokud došlo k neodborné instalaci nebo k takovému použití, které je v rozporu s návodem použití, resp. s obvyklým způsobem užití daného druhu zboží, pokud došlo k porušení ochranných pečetí apod.

VII. Ochrana osobních údajů

Informace týkající se ochrany osobních údajů v souvislosti s novou právní úpravou v oblasti ochrany osobních údajů - Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) - a zavedením opatření na zajištění souladu postupů prodávajícího s GDPR a se souvisejícími právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů (např. zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů), najde kupující na stránce www.luxuryfabrics.cz

 

VIII. Závěrečná ustanovení

Jednotlivé objednávky jsou po své realizaci Prodávajícím archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.11.2021. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu obchodních podmínek bez předchozího upozornění.

Obchodní podmínky platí ve znění platném v den odeslání elektronické objednávky.

Smluvní vztahy podléhají výhradně platným zákonům na území ČR a české jurisdikci. Při každém podání závazné objednávky vyjadřuje kupující souhlas s těmito obchodními a platebními podmínkami a bere na sebe závazek je v plné míře respektovat.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.